Çerez Kullanımı

Sitemizin Çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için çerezler politikamızın incelenmesini rica ederiz.

  US-KA FacebookUS-KA Instagram  

  

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

 ÖN BİLGİ. KVKK kapsamında kişisel verileriniz, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Nitelikli kişisel veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz hakkında aydınlatma metni bilgilerinize sunulmaktadır.

MADDE 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

US-KA MİM. MÜH. SERA SİST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından bu aydınlatma metni uyarınca kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İhtiyaç halinde şirketimize ulaşabileceğiz iletişim kanalları,

 

Adres            : Hasyurt Mah. Cin Sok. No: 22/2, Finike, Antalya.

Telefon                    : +90 242 865 6800                 E-posta         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

İnternet Sitesi : www.uskasera.com

 

MADDE 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 2. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 3. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 4. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. f. Hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 8. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Talep/şikayetlerin takibi,
 10. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 11. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Hiçbir kişisel veriniz, şirketin faaliyet alanı ve verinin amacı dışında bir işlenmeye tabi tutulmamaktadır.

 

MADDE 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 1. Yurtiçi Aktarım

Kişisel verileriniz, 2. maddede yazılı amaçlar başta olmak üzere, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde; hissedarlar, şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 1. Yurtdışı Aktarım

Kişisel verileriniz, 2. maddede yazılı amaçlar başta olmak üzere, hukuksal ve mali işlemlerin yapılabilmesi, bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması ve depolanması, yedeklenmesi gibi işlemler amacıyla sunucularını yurtdışında barındırabilen bilinen bilişim hizmetleri markaları (Google Gmail ve Drive, Microsoft Outlook, OneDrive ve Azure, Dropbox gibi) üzerinde yapılan işlemler sonucunda verileriniz ilgili yurtdışı sunucularında barınabilmektedir.

 

MADDE 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuksal Sebepleri

Kişisel verileriniz; internet sitesi ve sosyal medya mecralarında kurduğunuz iletişim ile, e-posta gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut iş başvurusu ve çalışma süreci sırasında toplanmakta ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. Bir sözleşmenin kurulması, ifası veya sonlandırılması,
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunmasıyla ilgili olması,
 3. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 4. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 5. Veri sahiplerinin açık rızalarının bulunması,
 6. Herhangi bir hukuksal yükümlülüğün yerine getirilmesi gereği.

 

MADDE 5. Kişisel Verilerinize Ait Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yazılı haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, aydınlatma metni ve şirkete ait KVK politikalarının bir örneğine elektronik ortamda erişim talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Yasal koşullar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin bilişim sistemleri vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
 10. Kişisel verileri hakkında farkındalık oluşturacak bilgilendirmede bulunulmasını talep etme.

 

MADDE 6. VERBİS

Bu aydınlatma metni, aynı zamanda Şirket’in VERBİS kayıtları ile de uyumluluk göstermektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi için VERBİS sicil sorgulama sistemi kullanılabilir.

MADDE 7. Şartlarda Değişiklik

Veri işleme şartları ve amaçlarında bir değişiklik olması halinde durum hakkında ilgili kişi ayrıca aydınlatılacaktır. Değişiklikler için VERBİS ve Şirket’in internet sitesinden bilgi edinilebilir.

Kişisel verilerinizin korunması şirketimiz için önemlidir. Şirket politikamız gereği kişisel verilerinizle ilgili her türlü talebinizi çekinmeden iletmenizi rica ederiz.